(English) Current Initiative

NLCA Oral History Project

ᓄᓇᕗᒥ ᓄᓇᑖᕈᑎᓄᑦ ᐊᖏᕈᑏᑦ ᐱᓕᕆᐊᖅ
ᐃᓄᒃᓱᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒃᔪᐊᖓᓂ ᐃᓕᓴᕐᕕᒃ ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᔨᐅᓂᕐᒧᑦ

ᐅᕙᒍᑦ, ᐃᓕᓴᖅᑎᓪᓗᑕ ᐅᑯᓄᖓ ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᔨᐅᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥ (ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᕗᑦ ᑯᑦᑎᖕᓂᖏᑦ 11 ᐊᒻᒪᓗ 12 ᐃᓕᓴᖅᑐᑦ), ᐸᕐᓇᐃᔪᒍᑦ ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐱᖅᓱᕐᓗᑕ ᓄᓇᓕᖕᒥᐅᓂᑦ (ᐅᑭᐅᖏᑦ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑑᑎᐅᓪᓗᑎᒃ ᐃᓕᖓᔪᑦ) ᐃᖃᓗᖕᓂ ᐱᑉᓗᒋᑦ ᐅᑯᐊ ᓄᓇᕗᒥ ᓄᓇᑖᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᕈᑏᑦ. ᑐᕌᖅᑕᕗᑦ ᐃᒪᓐᓇ ᐊᑐᕈᒪᔭᕗᑦ ᐃᓕᑦᑎᒃᑲᓐᓂᕐᓗᑕ ᖃᓄᑎᒋ ᐃᓄᑦ ᖃᐅᔨᒪᖕᒪᖔᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᑭᓯᐅᒪᖕᒪᖔᑕ ᓄᓇᕗᒥ ᓄᓇᑖᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᕈᑎᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᖅ ᐃᒃᐱᒍᓱᖕᓂᖃᕐᒪᖔᑕ ᓄᓇᕗᒥ ᓄᓇᑖᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᕉᑏᑦ ᐊᓯᔾᔩᓯᒪᖕᒪᖔᑕ ᐃᓅᓯᖏᓐᓂᒃ. ᐊᐱᖅᓱᕈᑎᖃᕐᓂᐊᖅᑐᒍᑦ ᖃᓄᑎᒋ ᐃᓄᑦ ᖃᐅᔨᒪᓂᖃᕐᒪᖔᑕ ᓄᓇᕗᒥ ᓄᓇᑖᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᕈᑎᓂᒃ, ᐅᖃᓕᒫᖅᓯᒪᕙᑦ ᓇᓪᓕᐊᑐᐃᓐᓇ ᐅᖃᓕᒫᒐᓂᑦ, ᐅᖃᓕᒫᒐᕋᓛᓃᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᑭᓐᓇᕐᒥᐅᑕᓂᑦ, ᖃᓄᕐᓕ ᑐᒃᓯᐅᒪᓂᖃᖅᐸᑦ ᑖᒃᑯᓂᖓ, ᖃᐅᔨᒪᕚᑦ ᖃᓄᖅ ᐊᑐᕈᓐᓇᕐᒪᖔᒋᑦ ᑐᒃᓯᒋᐊᕈᑏᑦ, ᐅᖃᓪᓚᐅᑎᒋᓯᒪᕙᖐᑦ ᕿᑐᕐᖓᖏᓐᓅᑦ, ᒪᒃᑯᒃᑐᕐᔪᐊᑦ ᐃᓕᑦᑎᓯᒪᕚᑦ ᐅᑯᓂᖓ ᓄᓇᕗᒥ ᓄᓇᑖᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᕈᑎᓂᒃ ᐊᖓᔪᖅᑳᖏᓐᓂᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥᑦ. [Summary of NLCA Project and comments from Journalism Class…]

View Graphical Results