ᒫᓐᓇᒧᑦ ᐊᐅᓚᔾᔭᒃᑕᐅᓯᐊᖅᓯᒪᔪᑦ

NLCA Oral History Projectcarving_800px
Photo by Ed Maruyama

Kaganoak, Inoen kaoyimayaenik inuyuheniklo ilipkamayaohimayun okaotaohimavlotiklo unipkaatigun.

Akhugutigivaleagaloakhogo katitigiyotin okaoheoyonik kaoyimayaoyonik ukoa ilipkamaloaktun – Inoen Iniknigin – inuhoektinagin, ikitoneon inuhiknik hivonikhiyutin ihomatoniginiklo titigaktaohimayun uplomimun.

2003-mi, Katimayin Hivulikhoktin Nunavut Tungavitkoni agikhimayun piteaktitaohimayomik titigageagani okaoheoyonik inuhiknik Nunauvmi Nunataknikun Agikatigegutaoyomik. Katimayin pikoeyun NTI-konik upigeakuvlogin titigageagani okaoheoyonik inuheoyun agikatigegun pivaleatilogo una Kanatami inuyuhik peoguktaotinagu.

Taemaetomik, NTI-koni Katimayin hanivaeyun manikhanik atoktukhanik havaami. NTI-kon okakatigihimayaen Kavaman Nunauvmi ilageagutikhanik piyomanigakhotik manikhaakhanik. Ukoa manikhaakhan kahakhihimayun nipileogeagani titigageaganilo okaoheoyonik inuhiknik pivaleanigagun, agikatigegutikhanulo hivonikhiyotikhanulo NLCA-mik.

Titigaknigin okaoheoyun kungealeogami kagitaoyami Inuktitun, Kavlonaatulo, Inoenaktulo hivulikmi. Una kungealeogak ilakaktoklo inuyuhikni piksanik agikatigeknahoaktilogin. NTI-kon opalogaeyaktun hatkikhiyaamikni havaamik atiktoeyaagani inuknik piksani kagugunoak. NTI-kon opalogaeyaktulo takupkaktitaagani okakatigektilogin kungeakhaleoktaoyun katitiktaohimayun havaagutilogo kagugu hivunikhami.

Hivunikhivaaligumaniguvin, okakatigenagealgit:

Tohaomayotilikiyin Havakvean
questions@tunngavik.com -mi
Aketomik hivayaotaa: 1-888-646-0006
Hivayaotaa: 867-975-4914