Tatja oktoktaghat

NLCA Oral History Project

ᑐᑭᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓂᐊᕐᓂᖏᑦ

ᓄᓇᕗᒥ ᓄᓇᑖᕈᑎᓄᑦ ᐊᖏᕈᑎᑦ ᐊᒥᓱᐃᑦ ᑐᑭᖏᑦ ᐃᓕᖓᔪᓂ, ᐅᑉᓗᒥᒧᑦ ᐃᓕᖓᔪᑦ ᓄᓇᑖᕈᑎᑦ, ᐊᖏᕈᑎᑦ ᐃᓗᐊᓂ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᐊᓂ 35 ᐅᑯᓇᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᑐᖓᕕᐅᔪᓄᑦ ᐱᖁᔭᒥ, ᑳᓐᑐᕌᖅ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᖏᕈᑎ ᐊᑯᓐᓂᖏᓐᓂ ᐃᓄᖏᓐᓂ ᓄᓇᕗᑦ, ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᓐᓂ, ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕗᒥ ᒐᕙᒪᖏᓐᓄᑦ. ᐊᑐᓂᑦ ᐅᑯᐊ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᑦ ᓴᓇᓯᒪᓂᖏᑦ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᓂᑦ ᒪᓕᒐᑎᒍᑦ ᑐᑭᓕᑦ ᐱᓂᐊᕐᓂᖏᑦᑎᒍᑦ, ᐱᓗᐊᖅᑐᒥᑦ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᑐᑭᓕᐊᕆᓯᒪᔭᖏᓐᓂᑦ ᐃᓗᐊᓂ ᒪᓕᒐᑎᒍᑦ ᐃᓕᖓᔪᓂ. ᖄᖓᒍᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑐᑦ ᐊᑎᓕᐅᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᑯᓄᖓ ᓄᓇᕗᒥ ᓄᓇᑖᕈᑎᓄᑦ ᐊᖏᕈᑎᓂᑦ, ᓱᓕ ᒪᓕᒃᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑐᑦ ᐱᖓᔪᐊᓐᓂ ᑎᒥᐅᔪᒧᑦ ᐃᓗᐊᓂ ᐅᑯᐊ ᓄᓇᕗᒥ ᓄᓇᑖᕈᑎᓄᑦ ᐊᖏᕈᑎᓂᑦ ᐱᖁᔭᑦ, ᑐᖓᕕᒃᔪᐊᓄᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐱᖁᔭᑦ, 1982 ᐊᒻᒪᓗ ᐱᖁᔭᕐᔪᐊᕐᓃᑦᑐᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓱᒪᖅᓱᕈᓐᓇᐅᑎᓪᓗ.

ᐅᑯᐊ ᓄᓇᕗᒥ ᓄᓇᑖᕈᑎᓄᑦ ᐊᖏᕈᑏᑦ ᓴᖅᑭᓯᒪᔪᖅ ᐅᑭᐅᑦ ᐊᕙᑎᑦ (20)-ᓂᑦ ᐊᐃᕙᓂᖃᖅᖢᑎᒃ ᐊᖏᖃᑎᒌᒐᓱᐊᕐᓂᒃᑯᑦ. ᑕᐃᑉᓱᒪᓂ, ᐃᓛᓐᓂᒃᑯᑦ ᓇᓗᓇᖅᓯᔾᔪᑎᐅᕙᓚᐅᖅᑐᑦ ᐊᑯᓐᓂᖏᓐᓂᑦ ᒪᑯᐊ ᑕᐃᒎᓯᑦ ᐱᑉᓗᒋᑦ ᐊᒃᑐᐊᔪᑦ ᓄᓇᓄᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᓂᑦ, ᐃᓅᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐲᖅᑯᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᓕᕆᐊᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᔨᑦᑎᕋᕈᑎᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᖏᑦ ᐊᒥᓱᐃᑦ ᐱᑕᓕᑦ. ᐱᑉᓗᒋᑦ ᐊᑯᓂᐅᓂᖏᑦ ᑕᐃᑉᓱᒪᓂ ᐱᓕᕆᐊᖑᓂᖏᓐᓄᑦ… [ᑐᑭᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓂᐊᕐᓂᖏᑦ]